Handelsbetingelser for Alge Expressen

1. Generelt
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver leverance, herunder ethvert arbejde Køber erhverver hos Alge Expressen (i det følgende kaldet Sælger), medmindre andet skriftligt er aftalt.

2. Tilbud og ordrebekræftelse
2.1 Sælgers tilbud er gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en anden periode er angivet.

2.2 Et tilbud kan bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.

2.3 Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

2.4 Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

3. Priser
3.1 Alle priser er inkl. moms, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

3.2 Såfremt der i perioden fra ordrebekræftelsen og til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i produktions- eller leveringsomkostninger, herunder i underleverandørens priser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Sælger berettiget til at regulere prisen for sådanne omkostningsstigninger. Køber er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer.

3.3 Sælger er berettiget til at kræve ekstrabetaling, udover den tilbudte eller aftalte pris, for ekstraarbejder, ekstra leverancer, overarbejder som skyldes Købers forhold, eller andre fordyrende forhold, som skyldes Køber.

4. Betaling
4.0 Der modtages Mobilepay samt forudbetaling via bankoverførsel.

4.1 Sælgers betalingsbetingelser er kontant ved levering, medmindre andet er aftalt.

4.2 Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2,0 % per påbegyndt måned, og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Betaling af morarenter afskærer ikke Sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav, medmindre dette skriftligt er anerkendt af Sælger.

5. Levering, aflæsning og modtagelse
5.1 Leveringsstedet er medmindre andet er aftalt sælgers adresse.

5.2 Såfremt det mellem Køber og Sælger er aftalt, at Køber selv afhenter produkterne, har Sælger ansvaret for produkterne til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for produkternes nærmere anbringelse på lastbilen, fx stuvning og ikke såfremt Køber selv forestår læsningen.

6. Leveringsmængder og leveringsterminer
6.1 Ved produkter, der ikke er normale lagervarer hos Sælger, er den i ordrebekræftelsen, eller anden form for købsaftale, angivne mængde bindende for køber.

6.2 Er Køber ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, er Køber forpligtet til at anvise mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af Køber. Produkter, der er overført til et mellemlager, betragtes som leveret.

7. Forsinkelse
7.1 I tilfælde af forsinket levering, er Sælger forpligtet til at oplyse Køber herom uden ugrundet ophold.

7.2 Sker levering ikke til det aftalte tidspunkt, er Køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at kræve levering, og fastsætte en rimelig frist for levering. Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte rimelige frist, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen uden at kunne kræve erstatning eller godtgørelse herfor hos sælger.

7.3 Sælger påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger af forsinket levering, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

7.4 Såfremt forsinkelsen skyldes, at Sælger er i en situation, som angivet i pkt. 11.4., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Dette gælder uanset, om årsag til forsinkelsen er indtrådt før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.5 Begge parter er dog berettiget til at annullere handlen, hvis forsinkelsen overskrider tre måneder.

8. Mangler og reklamation
8.1 Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af leverancen fra Sælger.

8.2 Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, og senest 3 dage efter levering, give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Reklamation skal ske inden varerne tages i brug, idet indsigelser i modsat fald fortabes.

8.3 Såfremt Køber afhenter leverancen hos Sælger, skal eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler fremsættes i forbindelse med afhentningen, og senest før fabrikken forlades.

8.4 Såfremt Køber ikke reklamerer som anført i pkt. 9.1. eller 9.2., kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

8.5 Har Køber ikke inden 12 måneder (ved forbrugerkøb 24 måneder) efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt, forkortes 12-månedersperioden forholdsmæssigt.

8.6 Efter Sælgers valg vil mangler ved leverancen blive afhjulpet eller omleveret for Sælgers regning inden rimelig tid. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen, dog ikke erstatning.

8.7 Viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Sælger.

9. Ansvarsbegrænsninger
9.1 Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

9.2 Et erstatningskrav, eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Sælger, kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

9.3 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller nogen anden form for tab, herunder indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

9.4 Disse omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig beslaglæggelse, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, mangel på kvalificeret arbejdskraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Produktansvar
10.1 Sælger har produktansvar overfor leverancens skadeforvoldelse på personer eller ting i henhold til den enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

10.2 Sælger er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produktet er i Købers besiddelse.

10.3 Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet eller tilsat af Køber indgår. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod Sælger på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

11. Tvister
11.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse skal søges løst ved forhandling.

11.2 Eventuelle retlige tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk ret.

11.3 Enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten ved Sælgers værneting

12. Algebehandlinger af facader, tag, fliser og lignende
12.1 Køber oplyser og betaler for de af Køber opmålte kvadratmetre. Når algebehandling udføres, opmåler Sælger hvor mange kvadratmetre der reelt er, og det er det antal kvadratmetre Sælger opmåler, som vil danne grundlag for slutafregning med Køber. Skulle Købers opmåling være så lav at det af Sælger opkrævede depositum ikke er tilstrækkelig, vil Køber modtage en opkrævning på det manglende beløb.

12.2 Ved køb af algebehandlinger skal Køber sørge for at en udendørs vandhane er tilgængelig.

12.3 Der ydes ikke garanti ved eventuel vandindtrængning.

12.4 Algebehandlinger af tag udføres alene på tag med en højde fra jord til tagrende på højest 4 meter. Ved køb af algebehandlinger af tag, hvor højden fra jord til tagrende overstiger 4 meter, vil algebehandling ikke blive udført. Køber vil i denne situation blive opkrævet dækning af Sælgers omkostning til forgæves kørsel.

12.5 Algebehandling af tag vil alene have den ønskede effekt, såfremt taget alene er begroet med mos i begrænsede mængder. Ved tage med mos i større mængder, er Køber oplyst at Køber bør købe en mosafrensning af taget, inden taget algebehandles.